Analyse & Advies

B5 Analyse & Advies adviseert haar klanten op het totale domein van fraude en handhaving. Dit kan gaan van fraude op het sociaal domein voor lokale overheden tot het fraude bestendig maken van (commerciële) bedrijfsprocessen.

Vanuit onze kennis en expertise ondersteunen wij onze klanten op de volgende onderwerpen:

Ontwikkelen van Risicomodellen

B5 Analyse & Advies heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en toepassen van risico-indicatoren en  -modellen binnen de lokale en landelijke overheid. Denk hierbij aan indicatoren en modellen ten behoeve van bestrijding van onrechtmatigheid in het Sociaal Domein, adresfraude, en ter ondersteuning van het duiden van nieuwe risicogebieden.

 

Om tot een goed en betrouwbaar risicomodel te komen doorlopen we de volgende stappen:

Risicobepaling

Samen met onze klant inventariseren we de risico’s die binnen het domein van de klant spelen. B5 heeft jarenlange ervaring om deze risico’s inzichtelijk te maken en te prioriteren. Een voorbeeld van het inzichtelijk maken van risico’s is de gebieds- of  wijkscan. In zo’n scan brengen we, op basis van open source informatie, risico’s op het vlak van bijvoorbeeld leefbaarheid, wonen en uitkeringen in kaart.

Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van sessies waarin met in- en externe stakeholders de lokale risico’s worden benoemd en geprioriteerd.

Inventariseren brondata

In samenspraak met de klant maken we een inventarisatie van hun interne informatiehuishouding. Daarnaast brengen we mogelijke externe of aanvullende databronnen in kaart.

Het opstellen van risico-indicatoren

Op basis van de gedefinieerde risico’s in stap 1 en de beschikbare bronnen in stap 2 stellen we, in overleg met de klant, en set risico-indicatoren samen.

Een risico-indicator geeft aan welk adres/subject een verhoogd risico heeft. Een risico-indicator kan afgeleid worden uit één enkele bron of uit een combinatie van meerdere bronnen. Door middel van weging kan er een onderscheid (in de mate van belang) tussen de verschillende indicatoren gemaakt worden.

Uiteraard verliezen we de AVG hierbij niet uit het oog en adviseren we, indien nodig, de gemeenten bij het opstellen van een DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Duiden van de uitkomsten

De resultaten die uit het risicomodel naar voren komen worden, in samenspraak met de klant, nader geduid. Hierbij kan gedacht worden aan prioritering van de te behandelen signalen. Daarnaast worden mogelijke trends of fenomenen gesignaleerd en wordt geadviseerd op de best passende interventie, met in acht neming van de proportionaliteit.

Resultaten van interventies kunnen zijn; het verlenen van zorg tot en met handhaven en alles wat er tussenin zit.

Evaluatie en borging

Het evalueren van de uitkomsten van de controles kan leiden tot een aanscherping of een verfijning van de risico-indicatoren. Deze uitkomsten leiden mogelijk tot een verdere (thematische) aanpak.

Om te zorgen dat de klant beter toegerust is bij toekomstige (gelijksoortige) projecten adviseert B5 over proces- of beleidsmatige wijzigingen.

Maken van criminaliteitsbeeld analyses

Opsporingsinstanties zoals de Politie en de Bijzondere Opsporings Diensten, maar ook regionale samenwerkingsverbanden zoals de RIEC’s hebben behoefte aan inzicht in die (criminele) activiteiten die zij bestrijden. Hiertoe maakt B5 Analyse en Advies zogenaamde Criminaliteitsbeeld Analyses (CBA’s). CBA’s geven inzicht in de kenmerken van de (opsporings)onderzoeken waar de betreffende partij zich mee bezig heeft gehouden. Uit de CBA worden trends en fenomenen gedestilleerd die input geven aan de prioritering in aanpak. B5 maakt deze CBA’s graag met, of in opdracht van, U!

Fraudescans op bedrijfsprocessen

Bij veel bedrijven is sprake van fraudegevoeligheid in hun bedrijfsprocessen. Dit kan te maken hebben met het verduisteren van financiën, diefstal, het lekken van gevoelige informatie of het niet integer gedrag van personeel.

Vaak hebben bedrijven de procedures op papier goed beschreven maar is de werkelijkheid weerbarstiger. B5 analyseert de feitelijke werksituatie en adviseert over aanpassingen in het bedrijfsproces.